2011. március 22., kedd

A lemondás szabadsága

"Ha böjt­ről be­szé­lünk, ál­ta­lá­ban az jut eszünk­be, hogy mit nem tesz a ke­resz­tyén em­ber eb­ben az idő­szak­ban. Ez­zel be­le­me­gyünk egy olyan gon­dol­ko­dás­ba, amely már az in­du­lás­nál ha­mis. Mert a böjt­nek nem az a lé­nye­ge, hogy mit nem te­szünk, ha­nem hogy mit te­szünk: Tel­jes szí­vünk­kel oda­for­du­lunk an­nak az Egyet­len Egy­nek pá­rat­lan út­ja, szen­ve­dé­se és ön­meg­ál­doz­ta­tá­sa szem­lé­lé­sé­hez, el­me­rü­lünk Urunk éret­tünk és he­lyet­tünk vál­lalt szen­ve­dé­sé­be és győ­zel­mé­be. És ha ezért sok min­dent nem te­szünk, amit ed­dig szok­tunk ten­ni, ak­kor nem az a dön­tő, ami így el­ma­rad, ha­nem ami így be­kö­szönt éle­tünk­be."

Ba­li­kó Zol­tán

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése