2010. október 30., szombat

2010. október 31. Reformáció ünnepe


Uram, szereteted az égig ér,

hűséged a fellegekig.

Igazságod olyan,

mint a hatalmas hegyek,

ítéleteid, mint a nagy mélység,

embert és állatot megtartasz, Uram.

Mily drága a te szereteted, Istenem!

Szárnyad árnyékába

menekülnek az emberek.

Dúslakodnak házad bőségében,

örömöt árasztasz rájuk, mint patakot.

Mert nálad van az élet forrása,

a te világosságod által

látunk világosságot. (36. Zsolt 6-10)

2010. október 28., csütörtök

Öt bejegyzés az 500 éves reformációhoz - Öt ajánlat a hétvégére


1. Még nem reformáció ünnepének napján, de a reformáció nélkül nem jöhetett volna létre:

Torkos József templomépítő lelkészre emlékezik templomában a soproni gyülekezet október 30-án, 10 órától, születésének 300. évfordulóján.

2. Vasárnap délelőtt az MTV 1-es csatornáján, 11 órakor hallgathatják meg Ittzés János püspök-elnök igehirdetését a Deák térről.

3. Vasárnap 18 órakor lesz közös reformációi istentiszteletünk templomunkban, Vladár Gábor rektor úr szolgálatával.

4. Ha valaki éppen nem Sopronban, hanem Budapesten tartózkodna, hallgassa meg este szintén a Deák téren a Szélrózsa Band koncertjét, 19 óra 30-tól, a templom belső udvarában. Garantáltan találkozik soproniakkal is!

5. Az ötödik ajánlatom két, számomra kedves alkotás, amely a reformációhoz kapcsolódik. Az egyik Reményik Sándor: A fordító c. verse, melyet mindjárt le is írok. A másikhoz, sajnos, nem tudok más forrást megjelölni, csak a saját lemezgyűjteményemet. Szokolay Sándor: Luther-kantátája és a Confessio Augustanaja nekem még megvan bakelit lemezen... (Kölcsönzésről a varfalvier@gmail.com címen lehet tárgyalni :-))

Kárpótlásként a vers után meghallgathatnak egy másik Szokolay-művet!

Reményik Sándor

A FORDÍTÓ
Károli Gáspár emlékezetének

Alkotni könnyebb: a szellem szabad,
A képzelet csaponghat szerteszét,
Belekaphat a felhők üstökébe,
Felszánthatja a tenger fenekét,
Virágmaggal eget-földet bevethet,
Törvénnyé teheti a játszi kedvet,
Zászlóvá a szeszélyt, mely lengve lázad,
S vakmerőn méri Istenhez magát...
Az alkotás jaj, kísértetbe is visz.
A fordítás, a fordítás - alázat.
Fordítni annyit tesz, mint meghajolni,
Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni,
Valaki mást, nagyobbat átkarolva
Félig őt vinni, félig vele menni.

Az, kinek szellemét ma körülálljuk,
A Legnagyobbnak fordítója volt,
A Kijelentés ős-betűire
Alázatos nagy gonddal ráhajolt.
Látom: előtte türelem-szövétnek,
Körül a munka nehéz árnyai:
Az Igének keres magyar igéket.
Látom, hogy küzd: az érdes szittya nyelv
Megcsendíti-e Isten szép szavát?
És látom: győz, érdes beszédinek
Szálló századok adnak patinát.
Ó, be nagyon kötve van Jézusához,
Félig ő viszi, félig Jézus őt.
Mígnem Vizsolyban végül megpihennek,
Együtt érve el egy honi tetőt.
Amíg mennek, a kemény fordítónak
Tán verejtéke, tán vére is hull,
De türelmén és alázatán által
Az örök Isten beszél - magyarul.
Öt bejegyzés az 500 éves reformációhoz - Új reformáció


Klaus Douglas új 95 pontot állított össze és adott közre" Az új reformáció" című könyvében. Érdemes végiggondolni ezeket a pontokat:Első feladat:
Visszatérni a reformátori középpontba

1. Luther szándéka az volt, hogy az egyház üzenetét bibliai alapokra helyezze, külső formáját pedig kora színvonalára emelje. Az egyház ez idő szerint olyan állapotban van, amely nem felel meg sem az egyik, sem a másik követelménynek.
2. A reformáció nem a tizenhatodik század eseménye, hanem ránk váró feladat.
3. Aki reformálni akarja az egyházat, annak a tartalom kérdéseivel kell kezdenie. Ezen a ponton azonban nem állhat meg.
4. Reformátoriak akkor lehetünk, ha tovább építjük a reformátorok művét, nem pedig, ha konzerváljuk.
5. A keresztyén hit nem normák és szabályok rendszere, és nem is világnézet vagy tan. A keresztyén hit az ember és Jézus Krisztus között létrejött bizalmi kapcsolat.
6. Az olyan teológia képes rugalmas kereteket létrehozni, amelynek egyértelmű a középpontja. Ha homályos a középpont, a keretek megmerevednek.
7. Az egyház keretei nem tetszőlegesek. Azokat a középpontnak kell formálniuk, illetve a kereteknek a lehető leghatározottabban kell a középpontra mutatniuk.
8. Az új reformáció sok mindenben igazodhat az első reformációhoz. Néhány kérdésben azonban határozottan túl kell lépnie rajta.

Második feladat:
Felszabadítani a spiritualitást

9. A 21. század embere messzemenően nyitott a vallási kérdések előtt. Kérdéseire azonban ma nem az egyházban keresi a válaszokat.
10. Itt az ideje, hogy az egyháznak minden mást megelőzve az Isten-kérdést illetően legyen tekintélye.
11. Jézus Krisztus a válasz korunk spirituális éhségére. Ezt azonban nem elég csupán állítani. Ennek megtapasztalhatóvá kell lennie gyülekezeteinkben.
12. Gyülekezeteinkben a spiritualitást az odaadásnak, a lelkesedésnek és a kisugárzó erőnek kell jellemeznie.
13. Az imádkozásnak legalább tizenöt különböző módja lehetséges - ezekbó1 azonban többnyire alig ismerünk néhányat.
14. Egyházunknak spirituális fellendülésre van szüksége.
15. Az Isten iránti szeretet a protestáns teológia fehér foltja.
16. Cselekedeteinknél és fáradozásainknál fontosabb, hogy belemerítkezzünk Isten szeretetébe.

Harmadik feladat:
Újra felismerni a küldetést

17. A legfőbb megbízatás, amit Jézus egyházának adott, nem az, hogy gondot viseljen az emberekre, hanem hogy tanítvánnyá tegye őket.
18. Jézus Krisztus egyháza nem döntheti el tetszése szerint, hogy akar-e ,,missziót'' folytatni, vagy sem.
19. Misszió és tolerancia nem mond ellent egymásnak.
20. Nincs keresztyénség megtérés nélkül - megtérési élmény nélkül azonban igen.
21. A megtérés folyamatához hozzátartozik a betagolódás a gyülekezetbe.
22. Aki közölni akarja másokkal a jó hírt, annak magának is jó hírré kell válnia.
23. Nem várhatjuk el, hogy az emberek Krisztusra hagyatkozzanak, ha mi magunk nem hagyatkozunk rá.
24. Nem missziói rendezvényekre, hanem missziói gyülekezetekre van szükségünk.

Negyedik feladat:
Aktivizálni a hívők egyetemes papságát

25. Luther tanítása az egyetemes papságról a legfontosabb tényező, ami még ma is megkülönböztet bennünket a katolicizmustól.
26. Az úgynevezett ,,lelkészek'' és az úgynevezett ,,laikusok'' közötti különbségtétel nem biblikus és nem protestáns.
27. Az egyetemes papságot csak úgy aktivizálhatjuk gyülekezeteinkben, ha az emberekben szeretetet ébresztünk a Szentírás iránt.
28. Egyetlen emberben sincs meg az összes képesség, amely ahhoz szükséges, hogy egy gyülekezetnek csak megközelítőleg is nyújtani tudja mindazt, amire szüksége van.
29. Minden keresztyén kapott valamilyen kegyelmi ajándékot Istentől - és megkapta a hozzá tartozó feladatot is.
30. A gyülekezet vezetésének legfontosabb feladata, hogy hozzásegítse a gyülekezet tagjait adományaik, képességeik felismeréséhez, és segítse őket, hogy éljenek velük.
31. A gyülekezetben kinek-kinek azt a feladatot kell ellátnia, amelyre Isten különösképpen alkalmassá tette.
32. Az olyan munkatársak, akik Istentől kapott képességeik szerint végzik feladatukat, nemcsak jól végzik a munkájukat, hanem motiváltan és lelkesen is szolgálnak.

Ötödik feladat:
Újra definiálni a lelkipásztori hivatást

33. Az egyházban - ellentétben önértelmezésével - majdnem minden ösvényen lelkipásztorok loholnak.
34. Egyházunk lelkipásztor-központúsága súlyos teher mind lelkipásztorainknak, mind a gyülekezeteknek.
35. Az egyházban és a gyülekezetben betöltött központi szerepüket a lelkipásztoroknak arra kelt használniuk, hogy ezt a központi szerepüket megszüntessék.
36. Az újszövetségi gyülekezeteket nem lelkipásztorok, hanem munkacsoportok vezették.
37. A lelkipásztoroknak el kell dönteniük, hogy mindenkiért, vagy az egészért akarnak-e tevékenykedni.
38. A jövő formulája így hangzik: ,,Lelkipásztor a munkatársakért, munkatársak a gyülekezetért.''
39. A jó lelkipásztor elismeri gyülekezete nagykorúságát.
40. Gyülekezeteink megújulása nagymértékben lelkipásztoraink lelki megújulásán múlik.

Hatodik feladat:
Vállalni az irányítás felelősségét

41. Gyülekezeteink vezetése megoldatlan kérdés, amelyet ballasztként cipelünk át az új évezredbe.
42. A gyülekezeteket az egyháztanácsoknak (presbitériumoknak) kellene vezetniük. Ezek azonban túlnyomórészt igazgatási és szervezési kérdésekkel foglalkoznak.
43. Ahol hiányzik a vezetés, ott nem szabadság uralkodik, hanem az erősebb joga.
44. A gyülekezeteknek szükségük van valamilyen vezéreszmére, amelyhez igazodhatnak.
45. A Szentlélek munkája nem szükségtelenné, hanem értelmessé teszi a tervszerű működést.
46. A jövő egyháztanácsának (presbitériumának) feladata a következő: ,,víziókat kialakítani, víziókat továbbadni, víziókat meggyökereztetni''. - Minden egyéb munkával másokat kell megbízni.
47. Az Újszövetség tanítása szerint csak olyanok vezethetik a gyülekezetet, akik képesek azt lelkileg táplálni.
48. Jézus példát mutatott, hogy miként kell a gyülekezetet vezetni. Nem uralkodott tanítványain, hanem szolgálta őket.

Hetedik feladat:
Kiépíteni a kiscsoportok egészséges struktúráját

49. Gyülekezeteink túlságosan nagyok ahhoz, hogy légkörük személyes és elkötelező erejű legyen, és túlságosan kicsik, hogy a diakónia, az evangélizáció vagy a spiritualitás terén kielégítő teljesítményt nyújtsanak.
50. Az újszövetségi gyülekezetnek két egyenértékű középpontja volt: az istentiszteleti összejövetel és a házközösség.
51. Isten nem egy külön, saját épületben lakik, hanem ott, ahol az emberek laknak.
52. Napjaink házi gyülekezetei nem azonosak az Újszövetség házközösségeivel, de fontos lépést jelentenek ebbe az irányba.
53. Nincs még egy médium, amely alkalmasabb lenne rá, hogy emberekei hozzásegítsen ahhoz, hogy hitre jussanak, a hitben növekedjenek, és hitüket másokkal is megosszák, mint a keresztyének otthonai.
54. Különböző körök és csoportok nagy számban vannak gyülekezeteinkben. Mindenekelőtt azonban teljes értékű kiscsoportokra van szükségünk.
55. A jövő gyülekezetének nem házi gyülekezetei és hasonló csoportjai lesznek. A jövő gyülekezete kiscsoportokból fog állni.
56. Az egyén csak egy teljes értékű kiscsoportban kaphatja meg azt a gondoskodást, amelyre szüksége van. A kiscsoportok vezetői ezért a jövő pásztorai.

Nyolcadik feladat:
Kialakítani a szeretet kultúráját

57. A keresztyén szeretet lényege szerint különbözik minden más szeretettől.
58. Ha azt akarjuk, hogy az emberek jobbak legyenek, hozzáférhetővé kell tennünk számukra Isten szeretetét.
59. Nincs élő keresztyénség közösség nélkül.
60. A keresztyén gyülekezet a keresztyén ember életének legfontosabb színtere. Ez az ő ,,új családja''.
61. A keresztyén közösség nem annyira eszmény, amelynek elfogadását megkövetelhetjük, mint inkább feladat, amely elé Isten állított bennünket.
62. A szeretetteljes légkörű gyülekezetek vonzóvá lesznek.
63. Gyülekezeteinknek jótékony kontrasztban kell állniuk a társadalom egészével.
64. Az egyház csak akkor egyház, ha másokért él.

Kilencedik feladat:
Megszabadítani az istentiszteletet béklyóitól

65. Istentiszteleteink, amelyek valaha mindenkihez szóltak, mára belkörű rendezvénnyé váltak.
66. Istentiszteletünk az egyházi zene és a liturgikus hagyomány kettős béklyójában vergődik. Ha nem sikerül megszabadítanunk tő1e, hamarosan meg is fog szűnni.
67. Az istentisztelet formái nem alakíthatóak tetsző1egesen, de rugalmasnak kell lenniük.
68. Az olyan istentiszteletnek, amely inspirálni akarja az embereket, az ő életérzésüket kell kifejeznie.
69. Az istentiszteleteknek a közeli jövőben át kell térniük egy többvágányú koncepcióra.
70. A jövő istentiszteletét nem a lelkipásztor fogja tartani, hanem a gyülekezet fogja ünnepelni.
71. Nemcsak ahhoz van szükségünk koncepcióra, hogy miként ünnepeljük, hanem ahhoz is, hogy miként éljük meg istentiszteleteinket.
72. Ha nem akarjuk, hogy istentiszteleteink üressé váljanak, be kell illeszteni őket egy átfogó gyülekezeti koncepcióba.

Tizedik feladat:
Egyszerűsíteni a gyülekezeten belüli struktúrákat

73. Az egyház struktúráinak rendkívüli lelki relevanciájuk van.
74. Felelősek vagyunk a struktúrákért, amelyek között élünk.
75. El kell döntenünk, hogy mit tartunk fontosabbnak: az egyház külső formáinak megőrzését, vagy a tartalmi megújulást.
76. Aki azt akarja, hogy az egyház maradjon meg olyannak, amilyen, az nem akarja, hogy az egyház megmaradjon.
77. Az olyan struktúrák, amelyek nem segítik a gyülekezetépítést, hátráltatják azt.
78. A következő évek zsinatainak az lesz a feladatuk, hogy a gyülekezeteket tehermentesítsék a jelenleg érvényes szabályok 80%-a alól, a közbeeső időszakban pedig polgári engedetlenségre szólítsák a gyülekezeteket.
79. A komplikált struktúrák megbénítják a gyülekezeteket. A jövő jelszava az egyszerűsítés. Ami nem működik egyszerűen, az egyszerűen nem működik.
80. Nem egyszerűen struktúrareformra van szükségünk, hanem a struktúrák reformációjára.

Tizenegyedik feladat:
Helyreállítani a gyülekezet primátusát

81. A tartományi egyházak legnagyobb erőforrása - a helyi gyülekezet - messzemenően kihasználatlan.
82. Számos tartományi egyház jelenlegi, gyülekezetek összevonását szorgalmazó stratégiája hosszú vagy rövid távon halálosnak bizonyul. Nem kevesebb, hanem több gyülekezetre van szükségünk.
83. A helyi gyülekezetek évszázados rendszerét ki kell egészítenie a másfajta gyülekezetmodellek sokféleségének.
84. A lelkipásztoroknak nincs szükségük egyetemi végzettségre, és nem szabad hivatalnoki státust betölteniük.
85. Az a gyülekezet, amely nem lelkipásztor-központú, egy idő múltán semmilyen más tekintélyt sem fog elismerni maga fölött. Ez pedig a hívők ,,egyetemes papsága'' elvének magasabb szintű érvényesítését jelenti.
86. Nem a gyülekezetek vannak azért, hogy az egyház intézményét szolgálják, hanem az egyház intézménye van azért, hogy szolgálja a gyülekezetet.
87. Egyházunkban a hierarchikus viszonyokat és az igazgatási struktúrákat le kell építeni - - éspedig a lehető leghamarabb.
88. A jövő gyülekezetének joga és kötelessége lesz a profilalakítás.

Tizenkettedik feladat:
Jövőt álmodni az egyháznak

89. A pénzügyi és személyi gondoknál is nagyobb baja egyházunknak, hogy nincsenek álmaink.
90. Az álmok nem irreálisak, csak egy másfajta realitásban gyökereznek.
91. Jövőt álmodni az egyháznak annyit jelent, mint életre kelteni gyülekezeteinkben az őskeresztyénség álmát.
92. A jövő egyházáról álmodni annyi, mint Isten álmainak nyomába szegődni.
93. Álmainknak eléggé merészeknek kell lenniük ahhoz, hogy Istennek helye legyen bennük.
94. Csak álmodni nem elég. Álmainkat tettekre kell váltanunk.
95. Megálmodni az egyház jövőjét annyit jelent, mint magunkhoz ölelni az újat.
96. Az egyetlen erő, amely képes valamit jóra fordítani, a hit, a remény és a szeretet együttes ereje.

Első feladat:
Visszatérni a reformátori középpontba

1. Luther szándéka az volt, hogy az egyház üzenetét bibliai alapokra helyezze, külső formáját pedig kora színvonalára emelje. Az egyház ez idő szerint olyan állapotban van, amely nem felel meg sem az egyik, sem a másik követelménynek.
2. A reformáció nem a tizenhatodik század eseménye, hanem ránk váró feladat.
3. Aki reformálni akarja az egyházat, annak a tartalom kérdéseivel kell kezdenie. Ezen a ponton azonban nem állhat meg.
4. Reformátoriak akkor lehetünk, ha tovább építjük a reformátorok művét, nem pedig, ha konzerváljuk.
5. A keresztyén hit nem normák és szabályok rendszere, és nem is világnézet vagy tan. A keresztyén hit az ember és Jézus Krisztus között létrejött bizalmi kapcsolat.
6. Az olyan teológia képes rugalmas kereteket létrehozni, amelynek egyértelmű a középpontja. Ha homályos a középpont, a keretek megmerevednek.
7. Az egyház keretei nem tetszőlegesek. Azokat a középpontnak kell formálniuk, illetve a kereteknek a lehető leghatározottabban kell a középpontra mutatniuk.
8. Az új reformáció sok mindenben igazodhat az első reformációhoz. Néhány kérdésben azonban határozottan túl kell lépnie rajta.

Második feladat:
Felszabadítani a spiritualitást

9. A 21. század embere messzemenően nyitott a vallási kérdések előtt. Kérdéseire azonban ma nem az egyházban keresi a válaszokat.
10. Itt az ideje, hogy az egyháznak minden mást megelőzve az Isten-kérdést illetően legyen tekintélye.
11. Jézus Krisztus a válasz korunk spirituális éhségére. Ezt azonban nem elég csupán állítani. Ennek megtapasztalhatóvá kell lennie gyülekezeteinkben.
12. Gyülekezeteinkben a spiritualitást az odaadásnak, a lelkesedésnek és a kisugárzó erőnek kell jellemeznie.
13. Az imádkozásnak legalább tizenöt különböző módja lehetséges - ezekbó1 azonban többnyire alig ismerünk néhányat.
14. Egyházunknak spirituális fellendülésre van szüksége.
15. Az Isten iránti szeretet a protestáns teológia fehér foltja.
16. Cselekedeteinknél és fáradozásainknál fontosabb, hogy belemerítkezzünk Isten szeretetébe.

Harmadik feladat:
Újra felismerni a küldetést

17. A legfőbb megbízatás, amit Jézus egyházának adott, nem az, hogy gondot viseljen az emberekre, hanem hogy tanítvánnyá tegye őket.
18. Jézus Krisztus egyháza nem döntheti el tetszése szerint, hogy akar-e ,,missziót'' folytatni, vagy sem.
19. Misszió és tolerancia nem mond ellent egymásnak.
20. Nincs keresztyénség megtérés nélkül - megtérési élmény nélkül azonban igen.
21. A megtérés folyamatához hozzátartozik a betagolódás a gyülekezetbe.
22. Aki közölni akarja másokkal a jó hírt, annak magának is jó hírré kell válnia.
23. Nem várhatjuk el, hogy az emberek Krisztusra hagyatkozzanak, ha mi magunk nem hagyatkozunk rá.
24. Nem missziói rendezvényekre, hanem missziói gyülekezetekre van szükségünk.

Negyedik feladat:
Aktivizálni a hívők egyetemes papságát

25. Luther tanítása az egyetemes papságról a legfontosabb tényező, ami még ma is megkülönböztet bennünket a katolicizmustól.
26. Az úgynevezett ,,lelkészek'' és az úgynevezett ,,laikusok'' közötti különbségtétel nem biblikus és nem protestáns.
27. Az egyetemes papságot csak úgy aktivizálhatjuk gyülekezeteinkben, ha az emberekben szeretetet ébresztünk a Szentírás iránt.
28. Egyetlen emberben sincs meg az összes képesség, amely ahhoz szükséges, hogy egy gyülekezetnek csak megközelítőleg is nyújtani tudja mindazt, amire szüksége van.
29. Minden keresztyén kapott valamilyen kegyelmi ajándékot Istentől - és megkapta a hozzá tartozó feladatot is.
30. A gyülekezet vezetésének legfontosabb feladata, hogy hozzásegítse a gyülekezet tagjait adományaik, képességeik felismeréséhez, és segítse őket, hogy éljenek velük.
31. A gyülekezetben kinek-kinek azt a feladatot kell ellátnia, amelyre Isten különösképpen alkalmassá tette.
32. Az olyan munkatársak, akik Istentől kapott képességeik szerint végzik feladatukat, nemcsak jól végzik a munkájukat, hanem motiváltan és lelkesen is szolgálnak.

Ötödik feladat:
Újra definiálni a lelkipásztori hivatást

33. Az egyházban - ellentétben önértelmezésével - majdnem minden ösvényen lelkipásztorok loholnak.
34. Egyházunk lelkipásztor-központúsága súlyos teher mind lelkipásztorainknak, mind a gyülekezeteknek.
35. Az egyházban és a gyülekezetben betöltött központi szerepüket a lelkipásztoroknak arra kelt használniuk, hogy ezt a központi szerepüket megszüntessék.
36. Az újszövetségi gyülekezeteket nem lelkipásztorok, hanem munkacsoportok vezették.
37. A lelkipásztoroknak el kell dönteniük, hogy mindenkiért, vagy az egészért akarnak-e tevékenykedni.
38. A jövő formulája így hangzik: ,,Lelkipásztor a munkatársakért, munkatársak a gyülekezetért.''
39. A jó lelkipásztor elismeri gyülekezete nagykorúságát.
40. Gyülekezeteink megújulása nagymértékben lelkipásztoraink lelki megújulásán múlik.

Hatodik feladat:
Vállalni az irányítás felelősségét

41. Gyülekezeteink vezetése megoldatlan kérdés, amelyet ballasztként cipelünk át az új évezredbe.
42. A gyülekezeteket az egyháztanácsoknak (presbitériumoknak) kellene vezetniük. Ezek azonban túlnyomórészt igazgatási és szervezési kérdésekkel foglalkoznak.
43. Ahol hiányzik a vezetés, ott nem szabadság uralkodik, hanem az erősebb joga.
44. A gyülekezeteknek szükségük van valamilyen vezéreszmére, amelyhez igazodhatnak.
45. A Szentlélek munkája nem szükségtelenné, hanem értelmessé teszi a tervszerű működést.
46. A jövő egyháztanácsának (presbitériumának) feladata a következő: ,,víziókat kialakítani, víziókat továbbadni, víziókat meggyökereztetni''. - Minden egyéb munkával másokat kell megbízni.
47. Az Újszövetség tanítása szerint csak olyanok vezethetik a gyülekezetet, akik képesek azt lelkileg táplálni.
48. Jézus példát mutatott, hogy miként kell a gyülekezetet vezetni. Nem uralkodott tanítványain, hanem szolgálta őket.

Hetedik feladat:
Kiépíteni a kiscsoportok egészséges struktúráját

49. Gyülekezeteink túlságosan nagyok ahhoz, hogy légkörük személyes és elkötelező erejű legyen, és túlságosan kicsik, hogy a diakónia, az evangélizáció vagy a spiritualitás terén kielégítő teljesítményt nyújtsanak.
50. Az újszövetségi gyülekezetnek két egyenértékű középpontja volt: az istentiszteleti összejövetel és a házközösség.
51. Isten nem egy külön, saját épületben lakik, hanem ott, ahol az emberek laknak.
52. Napjaink házi gyülekezetei nem azonosak az Újszövetség házközösségeivel, de fontos lépést jelentenek ebbe az irányba.
53. Nincs még egy médium, amely alkalmasabb lenne rá, hogy emberekei hozzásegítsen ahhoz, hogy hitre jussanak, a hitben növekedjenek, és hitüket másokkal is megosszák, mint a keresztyének otthonai.
54. Különböző körök és csoportok nagy számban vannak gyülekezeteinkben. Mindenekelőtt azonban teljes értékű kiscsoportokra van szükségünk.
55. A jövő gyülekezetének nem házi gyülekezetei és hasonló csoportjai lesznek. A jövő gyülekezete kiscsoportokból fog állni.
56. Az egyén csak egy teljes értékű kiscsoportban kaphatja meg azt a gondoskodást, amelyre szüksége van. A kiscsoportok vezetői ezért a jövő pásztorai.

Nyolcadik feladat:
Kialakítani a szeretet kultúráját

57. A keresztyén szeretet lényege szerint különbözik minden más szeretettől.
58. Ha azt akarjuk, hogy az emberek jobbak legyenek, hozzáférhetővé kell tennünk számukra Isten szeretetét.
59. Nincs élő keresztyénség közösség nélkül.
60. A keresztyén gyülekezet a keresztyén ember életének legfontosabb színtere. Ez az ő ,,új családja''.
61. A keresztyén közösség nem annyira eszmény, amelynek elfogadását megkövetelhetjük, mint inkább feladat, amely elé Isten állított bennünket.
62. A szeretetteljes légkörű gyülekezetek vonzóvá lesznek.
63. Gyülekezeteinknek jótékony kontrasztban kell állniuk a társadalom egészével.
64. Az egyház csak akkor egyház, ha másokért él.

Kilencedik feladat:
Megszabadítani az istentiszteletet béklyóitól

65. Istentiszteleteink, amelyek valaha mindenkihez szóltak, mára belkörű rendezvénnyé váltak.
66. Istentiszteletünk az egyházi zene és a liturgikus hagyomány kettős béklyójában vergődik. Ha nem sikerül megszabadítanunk tő1e, hamarosan meg is fog szűnni.
67. Az istentisztelet formái nem alakíthatóak tetsző1egesen, de rugalmasnak kell lenniük.
68. Az olyan istentiszteletnek, amely inspirálni akarja az embereket, az ő életérzésüket kell kifejeznie.
69. Az istentiszteleteknek a közeli jövőben át kell térniük egy többvágányú koncepcióra.
70. A jövő istentiszteletét nem a lelkipásztor fogja tartani, hanem a gyülekezet fogja ünnepelni.
71. Nemcsak ahhoz van szükségünk koncepcióra, hogy miként ünnepeljük, hanem ahhoz is, hogy miként éljük meg istentiszteleteinket.
72. Ha nem akarjuk, hogy istentiszteleteink üressé váljanak, be kell illeszteni őket egy átfogó gyülekezeti koncepcióba.

Tizedik feladat:
Egyszerűsíteni a gyülekezeten belüli struktúrákat

73. Az egyház struktúráinak rendkívüli lelki relevanciájuk van.
74. Felelősek vagyunk a struktúrákért, amelyek között élünk.
75. El kell döntenünk, hogy mit tartunk fontosabbnak: az egyház külső formáinak megőrzését, vagy a tartalmi megújulást.
76. Aki azt akarja, hogy az egyház maradjon meg olyannak, amilyen, az nem akarja, hogy az egyház megmaradjon.
77. Az olyan struktúrák, amelyek nem segítik a gyülekezetépítést, hátráltatják azt.
78. A következő évek zsinatainak az lesz a feladatuk, hogy a gyülekezeteket tehermentesítsék a jelenleg érvényes szabályok 80%-a alól, a közbeeső időszakban pedig polgári engedetlenségre szólítsák a gyülekezeteket.
79. A komplikált struktúrák megbénítják a gyülekezeteket. A jövő jelszava az egyszerűsítés. Ami nem működik egyszerűen, az egyszerűen nem működik.
80. Nem egyszerűen struktúrareformra van szükségünk, hanem a struktúrák reformációjára.

Tizenegyedik feladat:
Helyreállítani a gyülekezet primátusát

81. A tartományi egyházak legnagyobb erőforrása - a helyi gyülekezet - messzemenően kihasználatlan.
82. Számos tartományi egyház jelenlegi, gyülekezetek összevonását szorgalmazó stratégiája hosszú vagy rövid távon halálosnak bizonyul. Nem kevesebb, hanem több gyülekezetre van szükségünk.
83. A helyi gyülekezetek évszázados rendszerét ki kell egészítenie a másfajta gyülekezetmodellek sokféleségének.
84. A lelkipásztoroknak nincs szükségük egyetemi végzettségre, és nem szabad hivatalnoki státust betölteniük.
85. Az a gyülekezet, amely nem lelkipásztor-központú, egy idő múltán semmilyen más tekintélyt sem fog elismerni maga fölött. Ez pedig a hívők ,,egyetemes papsága'' elvének magasabb szintű érvényesítését jelenti.
86. Nem a gyülekezetek vannak azért, hogy az egyház intézményét szolgálják, hanem az egyház intézménye van azért, hogy szolgálja a gyülekezetet.
87. Egyházunkban a hierarchikus viszonyokat és az igazgatási struktúrákat le kell építeni - - éspedig a lehető leghamarabb.
88. A jövő gyülekezetének joga és kötelessége lesz a profilalakítás.

Tizenkettedik feladat:
Jövőt álmodni az egyháznak

89. A pénzügyi és személyi gondoknál is nagyobb baja egyházunknak, hogy nincsenek álmaink.
90. Az álmok nem irreálisak, csak egy másfajta realitásban gyökereznek.
91. Jövőt álmodni az egyháznak annyit jelent, mint életre kelteni gyülekezeteinkben az őskeresztyénség álmát.
92. A jövő egyházáról álmodni annyi, mint Isten álmainak nyomába szegődni.
93. Álmainknak eléggé merészeknek kell lenniük ahhoz, hogy Istennek helye legyen bennük.
94. Csak álmodni nem elég. Álmainkat tettekre kell váltanunk.
95. Megálmodni az egyház jövőjét annyit jelent, mint magunkhoz ölelni az újat.
96. Az egyetlen erő, amely képes valamit jóra fordítani, a hit, a remény és a szeretet együttes ereje.

Öt bejegyzés az 500 éves reformációhoz - Erős vár a mi Istenünk , József Attila fordításábanErős vár a mi Istenünk,
Kemény vasunk és vértünk.
Ínségben együtt van velünk,
Megvált és harcol értünk.
Kél az ősi rossz,
Bajvető gonosz,
Csel vad fegyvere,
Erőszak ővele.
A földön ő az első.

Önnön erőnk csak délibáb,
És bizony esnénk esten;
De harcba küldte
Egy Fiát Értünk maga az Isten.
Kérded-é, ki az?
Jézus, az Igaz.
Sok had,
Egy a fő,
Nincs Isten más, csak ő,
Krisztus, a Győzedelmes!

S ha földön ördög nyüzsgene,
És elnyelni akarna,
Meg nem riadnánk - ellene
Győz hitünk diadalma.
A világi úr
Tombolhat vadul,
Semmit sem tehet; ő megítéltetett.
Megrendül egy szavunkra.

Él, áll az Ige igazul,
Akárki vesse-hányja.
Táborainkra száll az Úr
Szent Lelke, adománya.
Jó hír, nő, család,
Jószág, test, világ
Veszhet - vihetik
Veszendő kincseik' –
Miénk marad az Ország.
Öt bejegyzés az 500 éves reformációhoz - ötszáz év, ötszáz szó....

Még csak közelítjük azt a bizonyos ötszáz évet, az évforduló 2017-ben lesz. Egyházunk azonban már ettől az évtől készül az alkalom méltó megünneplésére. Pünkösdi körlevében adtak hírt püspökeink a tervekről, és a reformacio500.hu weboldal megnyitásáról.

2017 felé haladva minden évnek megvan a maga témája, a 2010. évé a reformáció és nyilvánosság. Ebben az évben különösen is figyelünk/figyeltünk Luther munkatársára, legközelebbi barátjára, Philipp Melanchtonra.
A honlapon megtalálják a következő évek témáit
, olyan izgalmas kérdések szerepelnek közöttük, mint a reformáció és szabadság, reformáció és a nők, reformáció és ünnep.
A témákhoz jeles évfordulókat, és egy-egy bibliai személyt kapcsoltak. Nézzék meg:bennem nagy reménységet ébresztett a programtervezet, sok lehetőséget lelki töltekezést nyújthat!

A híreken, kiadványokon, rendezvényeken kívül folyamatosan bővülő anyagban tájékozódhatnak.

Megtalálhatják például a balatonbogláriak ötletét is:
(Az írás ebben a formában a www. evangelikus.hu oldalon jelent meg)

A balatonboglári gyülekezetben a reformáció 500. évfordulójára egy olyan könyvet szeretnének kiadni mely ötszáz szót tartalmaz. Olyan szavakat és pár mondatos magyarázatait gyűjtik össze, amely kifejezi a mai keresztény ember számára, hogy mit is jelent ma a reformáció.

„Az érzéseinket sok esetben egy szóban is ki tudjuk fejezni. Ezek a szavaink hozzátartoznak az emberi életünk legmélyebb pillanataihoz, ünnepeinkhez. Nehéz dolgunk van akkor, ha nem mondatokban, hanem szavakban kell gondolkodni. Tapasztaltuk, egy üzenet akkor ütős, ha rövid és könnyen elvihető, megjegyezhető. Nagyon nehéz megfogalmazni az üzenetet egy szóban, pár betűben” – írta a balatonboglári gyülekezet lelkésze, Czöndör István a fraternetre feltett levelében.

Aki azonban kedvet és indíttatást érez arra, hogy részese legyen ennek a kiadványnak, annak várják szavait és rövid pár mondatos magyarázatát az adott szóról az istvan.czondor@lutheran.hu e-mail címre, vagy az alábbi posta címre küldhetik el szavaikat: 8630 Balatonboglár, Hétház u. 17.

2010. október 27., szerda

Öt bejegyzés az 500 éves reformációhoz - "Itt állok, másként nem tehetek..."


"Kiszögezte, s nem tudta, mit cselekszik.

Tudós vitát és tisztulást akart.

Világoljon az Evangéliom!

Aranyért nincsen kegyelem!

Bünbánat nélkül nincsen bocsánat!

....

Megírta, mert meg kellett írnia.

S kiszögezte, mert „nem tehetett másképp”.Túrmezei Erzsébet sorait idézve emlékezzünk arra, hogy 1517. október 31-én Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes, teológus, a wittenbergi egyetem tanára kiszögezte búcsúcédulák árusítása ellen írt kilencvenöt tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. A tételeket kinyomtatták, és Luther nézetei a hit által való megigazulásról és az ingyenkegyelemről rövidesen egész Németországban, majd Európában ismertté váltak. A katolikus egyház vezetőivel folytatott többéves hitvitája azzal végződött, hogy 1520-ban a pápa kiközösítette az egyházból, és elrendelte könyvei megsemmisítését. 1521-ben a wormsi birodalmi gyűlés elé idézték, ahol a pápa fő világi támogatója, V. Károly német-római császár is felszólította tanai visszavonására, de ő így válaszolt: „Itt állok, másként nem tehetek.” Az eretnekként rá váló haláltól Bölcs Frigyes szász választófejedelem mentette meg. Wartburg várában elkezdte németre fordítani a Bibliát, majd Wittenbergbe visszatérve széles körű irodalmi, egyházszervezési és népnevelő tevékenységet folytatott. A németországi protestánsok, később pedig minden evangélikus egyház számára alapvető ágostai hitvallást Luther instrukciói alapján Philipp Melanchton fogalmazta meg 1530-ban. A több évtizedig tartó németországi vallásháború 1555-ben az augsburgi vallásbékével ért véget.
A fenti, rövid összefoglaló Luther Mártonról a Magyar Hírlapban megjelent, Fabiny Tamás püspökkel készült interjú háttéranyagaként készült, jelezve, hogy októberben, a reformáció hónapjában az átlagosnál nagyobb és szélesebb körű figyelem irányul lelki-szellemi örökségünk felé.
Luther Márton életéről, munkásságáról sok és részletes anyaghoz juthatunk akár az internetet böngészve, akár könyvek sorában lapozva.

Most fogadjanak szeretettel egy részletet az Eric Till rendezte Luther-filmből:


2010. október 26., kedd

A templomépítő lelkészre emlékezünk

Mai templomunkat Torkos József szentelte fel 1784. január 1-jén az alábbi igével: „Uram szeretem a Te házadban való lakozást, és a Te dicsőséged hajlékának helyét."

De ki is volt ez a Torkos József?

Győrött született, 1710. október 30-án, Torkos András győri lelkész, az 'Engesztelő Áldozat' szerzőjének fiaként. Iskoláit szülővárosán kívül Besztercebányán és Boroszlóban végezte, majd 1732-től a wittenbergi egyetem hallgatója. Magiszteri fokozatát 1736-ban szerezte meg. A teológia mellett fizikával és matematikával is foglalkozott. Wittenbergben 1736-ban rendezte sajtó alá apjának Újszövetség-fordítását, amelyhez ő írta az előszót.
A győri gyülekezet 1737-től hívta meg káplánnak, ugyanakkor az iskolának konrektora majd hamarosan rektora lett. Ezekben az esztendőkben munkatársa volt a Győrött megjelenő 'Titulare Calendarium' című latin naptárnak, valamint számos cikket írt. Értekezett a tüzesvas-próbákról (1744), a magyar uralkodókról (1745), a szétszóródott magyarságról (1747), a limes mentén található római síremlékekről (1748). A sebészet egyik kézikönyvét (Manuale chirurgicum) 1741-ben lefordította magyar nyelvre, s még ugyanebben az évben írt egy biológiai tanulmányt is, 'A növényi élet fejlődése és kimúlása' címmel.

1749-ben felsőbb rendelkezés folytán megszűnt a nyilvános ev. vallásgyakorlat Győrött Ekkor hívták meg Sopronba, és hat hét múlva, 1749. április 22-én megválasztották őt rendes lelkésznek. Ettől kezdve haláláig, 35 éven keresztül a soproni evangélikusok kedvelt papja, aki lelkésztársával, Oertel János Gottfrieddal együtt évtizedeken át fáradozott a gyülekezet és az iskola felvirágoztatásán.
Nyugdíjas éveit is Sopronban töltötte. Igazi polihisztorként a teológia mellett matematikával, fizikával, csillagászattal, történelemmel, régészettel, retorikával is foglalkozott.
Ám ennél sokkal többet tudhatnak meg azon az emlékünnepen, melyet a gyülekezet rendez templomépítő lelkésze születésének 300. évfordulójára:


EMLÉKÜNNEP


TORKOS JÓZSEF, a templomépítő prédikátor születésének 300. évfordulóján az Evangélikus templomban 2010. október 30-án 10 órától

Program:

Áhítat (Hegedüs Attila igazgató lelkész)
Torkos József élete és munkássága (Dr. Szála Erzsébet gyűjteményvezető)
Orgonajáték
Torkos József lelkészi tevékenységének utolsó évei (Varga Imréné levéltáros)
Sopron Torkos József korában (Dr. Krisch András levéltáros)
Záró imádság

A templom előterében az időszaki kiállítás megtekintése.

Mindenkit tisztelettel és szeretettel várunk!


2010. október 24., vasárnap

Fényév távolság


Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap


Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be; ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? (Jn 5,39-44)

2010. október 16., szombat

Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnap


Nagy sokaság követte Jézust. Hozzájuk fordult, és így szólt: "Ha valaki követni akar, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet a tanítványom. Aki nem veszi fel keresztjét és nem követ, nem lehet a tanítványom. Aki tornyot akar építeni, nem ül-e le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, vajon futja-e pénzéből, hogy fel is építse? Nehogy azután, hogy az alapokat lerakta, de befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, kicsúfolja: Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni. Vagy melyik király nem ül le, mielőtt hadba vonulna egy másik király ellen, számot vetni, vajon a maga tízezernyi katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá még akkor, amikor messze van, és békét kér. Így hát aki közületek nem mond le mindenéről, amije csak van, nem lehet a tanítványom. " (Lk 14,25-33)

2010. október 12., kedd

72 ÓRA KOMPROMISSZUM NÉLKÜL


Egy akció, amely remélhetőleg fiatalok ezreit mozgatja meg ebben az évben is, mint ahogyan történt ez az előző években!
Projektek, melyben szerepelnek szociális, ökológiai és fejlesztési feladatok is!
Önként vállalt munka, keresztények összefogásával, felekezetre való tekintet nélkül!

Valamennyi tudnivaló olvasható a http://www.oki-iroda.hu/72h/ honlapon.
Az Iszapár menüpontont alatt lehet jelentkezni a devecseri és kolontári tragédia helyszínén való segítésre.
A regionális, helyi projektek megyék szerinti bontásban olvashatóak, így itt megtaláljuk a soproni lehetőségeket is. Hadd emeljek ki közülük hármat:

Október 15. péntek 8.45-13.
Ünnepélyes megnyitó a Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Gyermekvédelmi központjánál (Sopron, József Attila u. 42.), dr. Fodor Tamás Sopron város polgármestere és Firtl Mátyás országgyűlési képviselő részvételével. Itt kerítésfestésre, kertrendezésre, egyéb munkálatokra várják a segíteni kívánókat. Munkaruhát vinni kell, de ebédet minden résztvevő kap.
Bővebb információ: Barcza Attila 06-30/613-4689

Október 15. péntek 14 -17.
Az Evangélikus temetőben a volt tanárok sírjainak megkeresése, regisztrálása gondozása. Bővebb információ: Raffai Balázs 06-70-509-4947

Október 15. szombat 14-17 .
Templom és gyülekezeti terem takarítása Sopronbánfalván és Ágfalván.
Bővebb információ: Plöchl Ildikó és az Ágfalvi Egyházközség 06-20-824-26-11

2010. október 10., vasárnap

Ősz....Áprily....Áprily Lajos: Az őszre várj

Nyáron ne járj az erdőn. Őszre várj,
mikor fel nem verik turista-szók,
arany ruhába öltözik a táj
s a magasból megjő a halk pirók.

Szél jár feletted, hosszú sóhajú,
bágyadt sugár becézi vén szived,
s a bronz erdő, a Tizian-hajú,
füledbe súgja: Most vagyok tied.

2010. október 9., szombat

Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap


Onnan eltávozva bement a zsinagógába, ahol volt egy sorvadt kezű ember. Megkérdezték Jézustól: "Szabad-e szombaton gyógyítani?" - hogy vádat emeljenek ellene. Ő pedig ezt mondta nekik: "Ki az az ember közületek, akinek ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki? Az ember pedig mennyivel többet ér a juhnál! Szabad tehát jót tenni szombaton!" Ekkor így szólt ahhoz az emberhez: "Nyújtsd ki a kezedet!" Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze: ugyanolyan ép lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. (Mt 12,9-14)

2010. október 8., péntek

Útkeresők. Tíz este - mostmár teljes programmal


Ahogyan korábban írtam, a Tízparancsolat adja a gerincét a soproni evangélikus gyülekezet Útkeresők sorozatának.

Az esték könnyű, közös vacsorával kezdődnek, majd előadással és beszélgetéssel folytatódnak. Egy-egy alkalom várhatóan két órahosszat tart.

Azt est helyszíne a gyülekezet tavaly kialakított ifjúsági terme a Teplom u. 12-ben, bejárat az udvarról, a kaput megnyitva, egyenesen előre odatalál az ember.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak, egyháztagokat, egyházon kívülieket, más felekezetűeket, egyetlen "feltétel" az érdeklődés.

Lehet még jelentkezni Hegedűs Attilánál! (06-20/824-5205, hegcsa@gmail.com)

És akkor a teljes program:

Október 18.

Ne legyen más istened!, azaz: ki az úr a házban?

Október 25.

Ne vedd hiába Istened nevét!, azaz: a szólás szabadsága

November 1.

Szenteld meg az ünnepnapot!, azaz: teremtés vagy teremtettség?

November 8.

Tisztelt atyádat és anyádat!, azaz: mindenféle felsőbbségek

November 15.

Ne ölj!, azaz: Mégis, kinek az élete?

November 22.

Ne paráználkodj!, azaz: mit is szerkesztett egybe?

November 29.

Ne lopj!, azaz: Mindened megvan?

December 6.

Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!, azaz: úri becsület szavamra!

December 13.

Ne kívánd felebarátod házát!, azaz: már gondolni sem lehet?

December 20.

Ne kívánd felebarátod házastársát!, avagy: vakságot fogadtunk?

December 27 (?)

Lezárás

2010. október 7., csütörtök

Kolontár, az iszapba fojtott falu


Emberi lábnyomok, elhullott állat, és egy ház, amelyik tegnap még otthon volt…. Megrendülten próbáltam válogatni az index fotósa, Huszti István képei között, majdnem mindegy, melyiket választom. Iszonytató és szívszorongató!

Erről ír segítséget kérő levelében Polgárdi Sándor, a Veszprémi Egyházmegye esperese is: „Somlószőlősi lelkészi szolgálatom alatt 1994 nyarától öt esztendőn keresztül rendszeresen utaztam át ezen a településen, amikor a csékúti (Padragkút)evangélikus gyülekezetbe mentem.
Döbbenetes az a látvány, amely a katasztrófa kapcsán elénk tárult….’”

A Veszprémi Egyházmegye gyűjtést kezdeményez a rászorultak részére,
a kolontári családok számára is. A számlaszám, amelyre adományaikat küldhetik: 11705008-20260251


2010. október 2., szombat

Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap

Jézus mondja:

"Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek" (Jn 15,9-14)

Országos evangélizáció


A részletes program itt olvasható.

Addig is, egy kis zene az evangélizáción is közreműködő D. Kiss Ildikó előadásában: